امروزه مدرسه، از مهم ترين نهادهاي اجتماعي، تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت صحيح دانشآموزان در ابعاد ديني، اخلاقي، علمي، آموزشي، اجتماعي کشف استعدادها و هدايت و رشد متوازن روحي و معنوي و جسماني آنان، نياز به فضاهاي آموزشي مناسب دارد. مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصيلي با جمعيت چندين ميليوني با پراکندگي و گستردگي در تمام نقاط شهرها و روستاها از نظر ساخت و ساز داراي تفاوت در کيفيت ابنيه و تاسيسات بوده ضمن آنکه ميليون ها دانشآموز روزانه با زندگي تمام خانواده ها در ارتباط مي باشند


علمی،پژوهشی،مذهبی،عرفانی منبع : علمی،پژوهشی،مذهبی،عرفانی |مدارس امروزی
برچسب ها :